Údajový list

Název stavby a provozu
Název aparátu
Označení
Odhad ceny
Projekční útvar
Odhad ceny za ks
Číslo výkresu
ÚL je vytaven pro:
 1. Výzkum u výrobce
 2. Stanovení parametrů míchacího zařízení (ON 69 1003, odst. 2 včetně modelové zkoušky)
 3. Aktivní spolupráci
 4. Výrobu
Výkon zařízení (t/rok)
Roční provozní doba (h/rok)
Doba činnosti míchadla (h/den)
Počet vyráběných mích. zařízení ks
Je podobné zařízení v provozu
 • Funkce míchadla:

  1. Účel míchání
   Technologický účel
   a) homogenizace
   b) vznos pevné fáze
   c) dispergace plynu
   d) emulgace kapalin
   e) intenzifikace přestupu tepla
   f) speciální účel podle přílohy
  2. Míchání barev bylo ověřeno výzkummně , zkouškou , provozně , neověřeno
   název pracoviště a citace záznamu uvedena v příloze
  3. Technologický proces je kontinuální
  4. Míchadlo pracuje při stálé výšce hladiny H
  5. Je možno použít narážek u stěny (ON 69 1011)
   Je možno použít narážek jiného typu
  6. Pohlcování plynu nad hladinou je na závadu
  7. Zvláštní požadavky vyplývající z provozu uvedeny v příloze
 • Míchané prostředí

  1. Druh
  2. Provozní teplota °C a absolutní tlak MPa
  3. Kapalná fáze
   VL= m3
   ρL= kg/m3
   μL= mPa s
   C+= kg/m3
  4. Tuhá fáze
   VS= m3
   ρS= kg/m3
   W0= mm/s
   κ= µm
  5. Plynná fáze
   QG= m3/h
   ρG= kg/m3
   ψ= %
  6. Směs
   V= m3
   ρ= kg/m3
   μ= mPa s
   cV= m3/m3
  7. Hmotový průtok při kontinuálním procesu m= kg/h, objem. průtok Q= m3/h
  8. Míchané prostředí vykazuje newtonovské , nenewtonovské chování
  9. Chování: nalepování na stěny , vrstva na hladině , pěnění , abrazivnost
  10. Přiloženo:
   časový průběh teploty, tlaku a údajů pol. 3-6
   reologické vlastnosti
   technologický postup
   C, D, G a další podle účelu míchání pro míchané prostředí a teplonositele
  11. Seznam značek z odstavce B:
   cp - měrné teplo; cv - objemová koncentrace; m - hmotový průtok; Wo - pádová rychlost tuhých částic v kapalině; C+ - rovnovážná koncentrace plynu v kapalné fázi; V - objem; Q - objemový průtok; μ - dynamická viskozita; κ - charakteristická velikost tuhé částice; λ - tepelná vodivost; ρ - hustota; δ - povrchové napětí; ψ - relatvní zádrž plynu v kapalině VG/V

   Indexy: G - plynná fáze; L - kapalná fáze; S - pevná fáze
 • Nádoba

  1. Rozměry
   V= m3 V1= m3
   D= mm
   H= mm H1= mm
   Hmin= mm S= m2 – teplosměnná plocha
   Hmax= mm Tvar dna
  2. Nádrž otevřená , uzavřená , v místnosti , venku
  3. Materiál nádoby
  4. Základní parametry vestaveb (topný had, difuzor, jímky apod.) uveďte v příloze
 • Parametry

  doporučené , požadované , požaduje se stanovit
  1. Typ míchadla 0N 69 10
   d= mm H2= mm n= 1/min
   frekvence otáček
   P= kW
   příkon míchadla
  2. Počet míchadel na hřídeli , vyosení hřídele
  3. Smysl frekvence otáček míchadla při pohledu shora vpravo , vlevo
  4. Tok kapaliny axiální , radiální
  5. Směr axiálního toku kapaliny do dna , k hladině
  6. Materiál míchadla
   Povrchová úprava míchadla
 • Požadavky

  1. Hodnoty τ= s - homogenisační doba QL= m3/s - průtok kapaliny míchadlem
   Homogenní vznos tuhé fáze , stačí jen zamezit sedimentaci
   a= m2/m3 - měrná mezifázová plocha
   kLa= l/s - objemový součinitel přenosu hmoty
   mVL= kg/m3h - specifická rychlost přenosu hmoty
   d0= μm - velikost kapek při emulgaci
   α= W/m2K - součinitel přestupu tepla na straně míchané kapaliny
   Teplo se přivádí , odvádí
  2. Elektromotor
   Typ
   Výkon kW
   Frekvence otáček min-1
   Proud stejnosměrný , střídavý
   Napětí V
   Frekvence Hz
   elektromotor bude pracovat v prostředí:
   stupeň nebezpečí výbuchu 0 , 1 , 2 , 3
   skupina zápalnosti IA , IB , II
   třída výbušnosti P , S , H
  3. Pohon: převodová skříň , klínové řemeny , měnitelný převod , plynule
   maximální výška pohonu: omezená výškou , ponechaná na volbu výrobci
  4. Ucpávka výplňová , mechanická , jiná
  5. Požadavky na ucpávku uvedeny v samostatném ÚL pro ucpávky
  6. Požadavky na povrchovou ochranu uvedeny v příloze
 • Seznam příloh, poznámky

  1. Projekční výkres
Jméno:
E-mail:
Telefon:

Odeslat poptávku
výrobce míchacích zažízení a bioreaktorů